CNR-Reglement

Klik hier om een pdf-versie te downloaden

CNR-reglement – versie 8

Artikel 1 naam, oprichting en soort vereniging

1.1 Naam: Club voor Natuurgeluiden Registratie, afgekort CNR

1.2 De CNR is een Nederlandse club, opgericht op 28 maart 1987

1.3 De CNR is een informele vereniging, dus met beperkte rechtsbevoegdheid *)

Artikel 2 doel van de club

2.1 Het doel van de club is:

– het vergroten van de kennis en vaardigheid op het gebied van het opnemen van natuurgeluiden bij haar leden

– het bevorderen van de belangstelling voor natuurgeluiden resp. het vastleggen daarvan in brede zin

2.2 De club tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het adviseren en bemiddelen bij de aanschaf van opname-apparatuur door de leden

– het ondersteunen van de leden bij het gebruik ervan

– het organiseren van clubdagen (in principe twee per jaar), workshops en excursies

– het uitgeven van een clubblad, het Magazine

– het onderhouden en actualiseren van een eigen website, www.natuurgeluid.nl

– het adviseren en bemiddelen bij het ter beschikking stellen van opnamen aan niet-leden of organisaties

– het onderhouden van contacten en/of het samenwerken met andere groepen en organisaties

– alles wat verder zinvol is voor het bereiken van de doelstelling van de club

Artikel 3 structuur van de club

3.1 De club heeft de volgende structuur:

– leden en ereleden

– een bestuur

– eventuele commissies

Artikel 4 nieuwe leden

4.1 Iedereen die belangstelling heeft voor het opnemen van natuurgeluiden resp. de technische aspecten daarvan, kan zich aanmelden als lid van de CNR

4.2 De aanmelding voor het lidmaatschap dient bij voorkeur te gebeuren per email of schriftelijk; op natuurgeluid.nl staan verdere details (menu-item ‘Contact/Aanmelding’)

4.3 Elk nieuw lid betaalt de normale contributie + inschrijfgeld; de hoogte van deze bedragen is te vinden op natuurgeluid.nl (menu-item ‘CONTACT/Aanmelding’)

4.4 Elk nieuw lid ontvangt een welkomstpakket; de samenstelling daarvan kan wisselen, maar omvat minstens een exemplaar van dit reglement

Artikel 5 ereleden

5.1 Ereleden zijn natuurlijke personen die zich in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de club. De verlening van het erelidmaatschap geschiedt bij besluit van de leden tijdens een clubdag dan wel via raadpleging met een rond-mail. Een erelid is vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 6 bestuur

6.1 Het bestuur bestaat uit één of twee voorzitters, twee penningmeesters, een hoofdredacteur en een webmaster

6.2 Één persoon kan meerdere bestuurstaken vervullen, met inachtneming van art 6.3

6.3 De eerste penningmeester ontvangt en bewaart alle declaraties en andere betalingsverzoeken, kan echter zelf geen betalingen verrichten; dit is voorbehouden aan de tweede penningmeester

Artikel 7 clubjaar

7.1 Het clubjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar

Artikel 8 inkomsten en contributie

8.1 De inkomsten van de club omvatten:

a. het inschrijfgeld van nieuwe leden

b. de contributies van de leden

c. eventuele donaties

d. opbrengst verkoop van speciale CD’s e.d.

8.2 De contributie wordt vastgesteld bij besluit van de leden tijdens een clubdag

Artikel 9 gedragsregels

9.1 Leden van de club dienen zich bij het opnemen van natuurgeluiden te houden aan de onderstaande gedragsregels, dit onverminderd de verplichting te voldoen aan de plaatselijke wet- en regelgeving

a. let er op dat het welzijn van de natuur op de eerste plaats komt

b. zorg dat je zo min mogelijk verstoring veroorzaakt

c. speel geen geluiden af om welke dieren dan ook te lokken

d. sta er bij het aantreffen van een zeldzaamheid bij stil wie je dit nieuws doorgeeft

e. eerbiedig de wetgeving op het gebied van de natuur en het natuurbezit

f. respecteer het bezit en de rechten van de grondeigenaar en/of gebruiker

Artikel 10 aansprakelijkheid

10.1 Iedereen die deelneemt aan CNR-activiteiten, doet dit op eigen risico, en is dus persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade die hij/zij veroorzaakt resp. ten gevolge van eigen handelen ondervindt

10.2 Hetgeen vermeld staat in artikel 10.1 geldt voor elk lid vanaf het moment van lid worden

10.3 Hetgeen vermeld staat in artikel 10.1 geldt ook voor gasten en sprekers; zij worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht

Artikel 11 publicatie reglement

11.1 De inhoud van dit reglement wordt gepubliceerd op natuurgeluid.nl, met speciale nadruk op hetgeen vermeld staat in artikel 10

Artikel 12 wijziging reglement

12.1 Dit reglement kan gewijzigd worden, maar alleen bij besluit van de leden tijdens een clubdag


*) toelichting op het begrip beperkte rechtsbevoegdheid De beperkte rechtsbevoegdheid heeft vooral te maken met aansprakelijkheid van de leden: elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade die hij/zij veroorzaakt resp.ten gevolge van eigen handelen ondervindt (dit staat expliciet in artikel 10)van bestuursleden elk bestuurslid is naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de vereniging.


Foto: Saxifraga, Jan van der Straaten, Roodborsttapuit