CNR-logo

Meer over de website ] de hobby ] de club ] de leden ] de teksten ] de weblinks ]

 

 

Start
Terug

 

Privacyverklaring van de Club voor Natuurgeluiden Registratie

 

 

 

 

De Club voor Natuurgeluiden Registratie (CNR) is een kleine club van mensen die zich bezig houdt met het opnemen van geluiden in de natuur, met het toegepast gebruik van deze natuurgeluidsopnamen en met de daarvoor benodigde geluidsopnameapparatuur. Voor verdere informatie zie ons reglement.

De CNR is een informele club. Dit betekent dat het een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is. Alle bestuursleden en leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun handelen en eveneens voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u de CNR helpt, contact opneemt, diensten of producten levert, lid wordt of gebruikmaakt van de informatie die de CNR biedt, verwerken wij mogelijk gegevens over u. De CNR vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden, donateurs, leveranciers van goederen en diensten en van belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De CNR houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.  Wij hanteren de normen van Autoriteit Persoonsgegevens (AP) volgens de laatste norm van 25 mei 2018.

Het CNR-bestuur wil het onderling contact tussen leden bevorderen voor bijvoorbeeld onderling overleg, samen op pad om geluid op te nemen of meerijden naar de clubdag. Daarvoor worden contactgegevens met de overige leden gedeeld via een met een wachtwoord afgeschermde lidmaatschapspagina.  Voor het plaatsen van deze beschermde pagina is aan de huidige leden om toestemming gevraagd. Nieuwe leden worden geacht hiermee akkoord te gaan en worden daarop gewezen in de informatie bij de aanmelding.

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacyverklaring lichten wij de manieren toe, waarop wij persoonsgegevens verkrijgen, welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Voor  de werking van de CNR wordt voor de volgende doeleinden privacy gevoelige informatie verzameld:

1. Persoonsgegevens van leden. Voor de werking van de club heeft de penningmeester een met wachtwoord beveiligd bestand met daarin de volgende persoonsgegevens van leden:

 volgnummer in database

 achternaam

 tussenvoegsel

 voornaam

 jaar van start lidmaatschap

 adres

 postcode

 plaats

 land

 telefoonnummer

  mobiel telefoonnummer

  email

  soort lid

2. Voor de inning van de jaarlijkse contributie van leden worden betaalgegevens bijgehouden.

3. Persoonsgegevens van gastsprekers op clubdagen. De CNR heeft een lijst met telefoonnummers en/of mailadressen van gastsprekers op clubdagen uit het verleden en een lijst met mogelijk nog te benaderen gastsprekers voor komende clubdagen.

4. Mailadressen van personen die contact opnemen met de CNR via het centrale mailadres:  info@natuurgeluid.nl

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn adressenbestanden met wachtwoorden beveiligd en zijn computers van bestuursleden voorzien van actueel gehouden antivirusprogramma’s. Op de website server is een met een gebruikersnaam en wachtwoord gesloten map gemaakt om voor leden onderling gegevens te delen. Mocht er toch een datalek ontstaan, zullen wij maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen.

Intern zullen evt. datalekken ook worden gedocumenteerd.

Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt of op andere manier gedeeld, tenzij de CNR door een gerechtelijk bevel hiertoe verplicht wordt. Voor privacygegevens die wel op de CNR-website worden verspreid via de ‘leden galerij’ zijn/worden deelnemers benaderd en gevraagd om schriftelijke toestemming dan wel toestemming per e-mail, en worden deze toestemmingen gearchiveerd door de webmaster.

Het CNR bestuur promoot het onderling contact onder leden voor kennisuitwisseling of met elkaar meerijden, etc. Daarvoor wordt de ledenlijst met gegevens genoemd in lid 1 op een besloten pagina op de webserver geplaatst. Slechts leden kunnen daarbij met een inlognaam en een wachtwoord. Voorafgaand aan plaatsing is aan alle leden toestemming gevraagd. Nieuwe leden wordt dit beleid kenbaar gemaakt bij de informatie bij de aanmelding.

De CNR maakt gebruik van mailing; zowel direct door bestuursleden aan de leden als via de e-mail nieuwsbrief ‘Natuurgeluidje’ aan leden. Hiervoor zullen e-mailadressen altijd in het BCC-veld geplaatst worden, zodat deze e-mailadressen voor niemand zichtbaar zijn. Het kan voorkomen dat u gezamenlijk wordt bericht over bepaalde acties, CNR-clubdagen of andere bijeenkomsten, maar als lid ook persoonlijk wordt bericht over clubzaken (zoals contributiebetaling, vragen of overleg). Wilt u dit niet, dan kunt u zich afmelden voor verder communicatie van deze aard via: info@natuurgeluid.nl.

Op de website bieden wij de mogelijkheid aan om via links naar een andere website te gaan. Wij ontvangen daarbij geen persoonlijke gegevens van u. De CNR is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies

De CNR maakt voor haar website maar beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht. Dit betreft vooralsnog alleen een cookie voor de gebruikte bezoekersteller van Statcounter  Deze cookie dient slechts voor de functionaliteit van de website. Bezoekers van de website kunnen indien gewenst de instellingen van hun internetbrowser voor cookies hierop aanpassen.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Via de hyperlink ‘Privacyverklaring’ onderaan de website van de CNR, en in het menu onder het kopje ‘De club’ kunt u de laatste versie altijd inzien. U kunt de privacyverklaring printen en/of opslaan.

 

Privacyverklaring Club voor Natuurgeluiden Registratie. Versie: 22 mei 2019

 

 

 

Page Update: 22-05-2019 «·» © CNR/fw